Original: Motörhead - Going To Brazil
Pfälzer Text: Jan Hoffmann

Mir hänn schunn viel gesehe,
unn schunn viel geheerd,
doch do is a ebbes
was uns ganz gewaldisch steerd

Äh Sach die do bassierd,
unn des meen isch eschd,
dess iss bei Derkem do,
des Forschder Woifeschd

Mir waadn da schunn druff
Es gonze Johr midd Dorschd
Fer so en guude Schorle,
drum fahre mer noch Forschd

Middags gehds schunn Rund
do treffe mer uns schun
unn gliehn rischdisch vor
unn machen uns devun

Dann starte mer glei dorsch
do uff die Woischdroos
unn donnern uffm Mopped
die Freed is riese-groß

Mir waadn da schunn druff
Es gonze Johr midd Dorschd
Fer so en guude Schorle,
drum fahre mer noch Forschd

Unn sinn mer endlisch do
Dann gehts glei rischdisch los
Dann petze mer die Schorle
De Dorschd der iss so groß

Wie mir häm kummen
Intressierd misch nedd
In Forsch do du mer feiern
Unzwar so rischdisch fedd

Mir waadn da schunn druff
Es gonze Johr midd Dorschd
Fer so en guude Schorle,
drum fahre mer noch Forschd

LIEDTEXTE